Punkt af interesse i nærheden Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Lokal tid:
06:03:37

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

27F, Farvergade, 1463, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 33 45 04 45
Latitude: 55.675483, Longitude: 12.5723558
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

S. C. Van Fonden

Farvergade 27G, 1. sal, København
point_of_interestLæs mere

Ord Der Virker v/ Mikael Jalving

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Democracy Handbook Association

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Organisationen Danske Museer

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere

Musik & Ungdom

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Aarhus Universitet Afd. F. Kirkehist. og Prakt. Teol.

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Kirkeligt Samfund

Kirkeligt Samfund, Farvergade 27, København K
politicalLæs mere

Scan Arkitekter v/Susanne Andersenog Cecilia Nilsson

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Humanity In Action-Danmark

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Foreningen Vartovkollegiet - Fiscus Collegium Vartovii

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Grundtvigsk Forum

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Souther Crosss - Great Quiz

Løngangstræde, København
barLæs mere

Indenta Clinic

Løngangstræde 37, København K.
dentistLæs mere

Senior Erhverv Hovedstaden

Løngangstræde 37 B, København K
point_of_interestLæs mere

Peter Alving

Løngangstræde 37 B, København
healthLæs mere

Olsen Judith Bech

Løngangstræde 37 B, København
point_of_interestLæs mere

Cbjørn Holding ApS

Løngangstræde 37B, København K
point_of_interestLæs mere

Psykoterapi/Krisehjælp v/Liselotte Schultz

Løngangstræde 37B, København K
healthLæs mere

Wingman ApS

Løngangstræde 37B, København K
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning