Punkt af interesse i nærheden Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Åben kort
Lokal tid:
20:24:44

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

27F, Farvergade, 1463, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 33 45 04 45
Latitude: 55.675483, Longitude: 12.5723558
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

S. C. Van Fonden

Farvergade 27G, 1. sal, København
point_of_interestLæs mere

Ord Der Virker v/ Mikael Jalving

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Democracy Handbook Association

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Organisationen Danske Museer

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning