Steder i Odense

Lokal tid:
04:19:32
Odense
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:176 683
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
5000-5270

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
OdenseOdense
Odense
Hotel Windsor, Milling Hotels

Hotel Windsor, Milling Hotels

Vindegade 45, Odense C
lodgingLæs mere
Hotel Domir

Hotel Domir

Hans Tausens Gade 19, Odense C
lodgingLæs mere
Hotel Ansgar, Milling Hotels

Hotel Ansgar, Milling Hotels

Østre Stationsvej 32, Odense C
lodgingLæs mere
Ydes Hotel Odense

Ydes Hotel Odense

Hans Tausens Gade 11, Odense C
lodgingLæs mere
Billesgade Bed & Breakfast

Billesgade Bed & Breakfast

Billesgade 9, Odense C
lodgingLæs mere
First Hotel Grand

First Hotel Grand

Jernbanegade 18, Odense C
lodgingLæs mere

📑 Odense alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning