Steder i Odder

Lokal tid:
01:48:03
Odder
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:11 872
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
8300

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
OdderOdder

Beder Malling

Beder Malling
sublocality_level_2Læs mere
Montra Odder Parkhotel

Montra Odder Parkhotel

Torvald Køhlsvej 25, Odder
lodgingLæs mere

Lundhof

Lundhoffvej 4, Odder
point_of_interestLæs mere
Spektrum Odder Svømmehal

Spektrum Odder Svømmehal

Nølevvej 6, Odder
point_of_interestLæs mere

Kystfiskeri, Hou

, DK-8300 Odder
point_of_interestLæs mere

Madhimlens Take Away

Odder Gymnasium, Østermarksvej 25, Odder
meal_takeawayLæs mere
Kvickly Odder

📑 Odder alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning