Steder i Nakskov

Lokal tid:
01:50:37
Nakskov
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:12 758
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4900

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
NakskovNakskov
Nakskov
Hotel Harmonien

Hotel Harmonien

Nybrogade 2, Nakskov
lodgingLæs mere
Hotel Skovridergården

Hotel Skovridergården

Svingelen 4, Nakskov
restaurantLæs mere
Tropehuset v/Lars Helge Hansen

Tropehuset v/Lars Helge Hansen

Tårsvej 40, Nakskov
floristLæs mere
Kop & Kande
jem & fix

Nakskov Gymnasium & HF

Søvej 6, Nakskov
schoolLæs mere

📑 Nakskov alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning