Biograf i nærheden Nordisk Film Biografer Palads

Åben kort
Lokal tid:
02:39:33

Nordisk Film Biografer Palads

9, Axeltorv, 1609, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 70 13 12 11
Internet side: www.nfbio.dk
Latitude: 55.6764304, Longitude: 12.5635087
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Biograf:

Nordisk Film Biografer Palads

Axeltorv 9, København V
movie_theaterLæs mere

Nordisk Film Biografer Dagmar

Jernbanegade 2, København V
movie_theaterLæs mere

Nordisk Film Biografer Imperial

Ved Vesterport 4, København V
movie_theaterLæs mere

Gloria Biograf

Rådhuspladsen 57, København V
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning