Steder i Middelfart

Lokal tid:
02:00:14
Middelfart
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:15 202
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
5500

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
MiddelfartMiddelfart
Fredericia

Fredericia

Fredericia
localityLæs mere
Sixtus Sinatur Hotel & Konference

Sixtus Sinatur Hotel & Konference

Teglgårdsvej 73, Middelfart
lodgingLæs mere
Motel Lillebælt

Motel Lillebælt

Brovejen 266, Middelfart
lodgingLæs mere
HUSET Middelfart

HUSET Middelfart

Hindsgavl Alle 2, Middelfart
point_of_interestLæs mere
Comwell Middelfart

Comwell Middelfart

Karensmindevej 3, Middelfart
lodgingLæs mere
Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slot

Hindsgavl Alle 7, Middelfart
lodgingLæs mere
Hotel Park, Milling Hotels

Hotel Park, Milling Hotels

Viaduktvej 28, Middelfart
lodgingLæs mere

📑 Middelfart alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning