Steder i Lillerød

Lokal tid:
01:44:15
Lillerød
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:16 793
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3450

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
LillerødLillerød
Hillerød

Hillerød

Hillerød
localityLæs mere
ALDI Allerød
Blovstrød Kro

Blovstrød Kro

Kongevejen 21, Lillerød
restaurantLæs mere

Skovgården

Hestehavevej 24, Hillerød
lodgingLæs mere
Ninas NaturCafé

Ninas NaturCafé

Kirkeltevej 101, Lillerød
restaurantLæs mere
Widex A/S
Birkholm Planteskole A/S

Birkholm Planteskole A/S

Farremosen 4, Lillerød
parkLæs mere

📑 Lillerød alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning