Steder i Korsør

Lokal tid:
01:54:53
Korsør
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:14 702
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4220

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KorsørKorsør
Korsør
Comwell Korsør
Comwell Klarskovgaard

Comwell Klarskovgaard

Korsør Lystskov 30, Korsør
lodgingLæs mere
Hotel Drop-In

Hotel Drop-In

Tårnborgvej 180, Korsør
lodgingLæs mere

Hardys Salg og Service I/S v/ Hardy Ghorbani& John Nielsen

Algade 47, Korsør
point_of_interestLæs mere
Storebæltsforbindelsen
Q8 Tankstation

Q8 Tankstation

Storebæltsvej 60, Korsør
gas_stationLæs mere

📑 Korsør alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning