Steder i Kolding

Lokal tid:
06:51:41
Kolding
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:60 300
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6000

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KoldingKolding
Kolding
Scandic Kolding
Hotel Saxildhus Kolding

Hotel Saxildhus Kolding

Banegårdspladsen 1, Kolding
lodgingLæs mere
Danhostel Kolding

Danhostel Kolding

Ørnsborgvej 10, Kolding
lodgingLæs mere
First Hotel Kolding

First Hotel Kolding

Banegårdspladsen 7, Kolding
lodgingLæs mere
Comwell Kolding

Comwell Kolding

Skovbrynet 1, Kolding
lodgingLæs mere
Kolding Sportel

Kolding Sportel

Ambolten 2, Kolding
point_of_interestLæs mere

📑 Kolding alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning