Steder i Kalundborg

Lokal tid:
01:44:31
Kalundborg
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:16 490
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KalundborgKalundborg
Kalundborg

Kalundborg

Kalundborg
localityLæs mere
Danhostel Kalundborg Vandrehjem

Danhostel Kalundborg Vandrehjem

Stadion Alle 5, Kalundborg
lodgingLæs mere
Holmehuset Bed and Breakfast

Holmehuset Bed and Breakfast

Kåstrup Holmevej 23, Kalundborg
lodgingLæs mere
Debbies Bed and Breakfast

Debbies Bed and Breakfast

Hovvejen 114, Kalundborg
lodgingLæs mere
Zleep Hotel Kalundborg

Zleep Hotel Kalundborg

Klintedalsvej 60, Kalundborg
lodgingLæs mere

Ejerforeningen Sct. Jørgensbjerg 2

Sct Jørgensbjerg 2, Kalundborg
point_of_interestLæs mere

Dan-Ejendomme A/S Hærvighus

Vestre Havneplads 22, Kalundborg
point_of_interestLæs mere

📑 Kalundborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning