Steder i Jyllinge

Lokal tid:
01:58:44
Jyllinge
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:10 207
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4040

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
JyllingeJyllinge
Roskilde
Salvadparken

Salvadparken

Frederiksborgvej 501, Roskilde
parkLæs mere
Oddestenen
Lillebæk & Co Øst Emballering ApS

Lillebæk & Co Øst Emballering ApS

Havremarken 2, Ølstykke
point_of_interestLæs mere
Fog Værebro Trælast & Byggecenter

Fog Værebro Trælast & Byggecenter

Lyshøjvej 14, Ølstykke
hardware_storeLæs mere
SFO Jyllinge Skole

SFO Jyllinge Skole

Planetvej 30, Jyllinge
point_of_interestLæs mere

📑 Jyllinge alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning