Steder i Ikast

Lokal tid:
01:59:02
Ikast
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:15 462
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7430

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
IkastIkast
Herning
Hotel Medi
A/B Michael Anchersvej Iv

A/B Michael Anchersvej Iv

Michael Anchers Vej 10, Ikast
point_of_interestLæs mere

Optica Grønland ApS

Knud Rasmussens Vej 17, Ikast
storeLæs mere

Club Tan Solcenter v/Vera Kathrinepedersen

Finlandsgade 73, Ikast
point_of_interestLæs mere

Andelsboligforeningen F. Michael Anchersvej III

Michael Anchers Vej 34, Ikast
point_of_interestLæs mere

Ikast Dæk Og Udstødnings Import

Rømersvej 26, Ikast
bicycle_storeLæs mere

📑 Ikast alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning