Steder i Hørsholm

Lokal tid:
01:56:26
Hørsholm
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:47 294
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2970

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HørsholmHørsholm
Hørsholm

Hørsholm

Hørsholm
localityLæs mere
Rungstedgaard Hotel

Rungstedgaard Hotel

Rungsted Strandvej 107, Rungsted Kyst
lodgingLæs mere
Sophienberg Slot

Sophienberg Slot

Rungsted Strandvej 219, Rungsted Kyst
point_of_interestLæs mere
Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Alle 6, Hørsholm
spaLæs mere

B&B Kokkedal

Bygvænget 827, Kokkedal
lodgingLæs mere

Cottondoor v/Iyad Al-Asadi

Ellevej 6, Hørsholm
point_of_interestLæs mere

Tribler Jette Og Jørgen

Fredensvej 19, Hørsholm
point_of_interestLæs mere

📑 Hørsholm alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning