Hjem varer butik i nærheden Posthus Teatret

Lokal tid:
21:46:52
Posthus Teatret, Author: Lars Knudsen

Posthus Teatret

1, Rådhusstræde, 1466, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 33 11 66 11
Internet side: www.posthusteatret.dk
Latitude: 55.6772395, Longitude: 12.574117
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Hjem varer butik:

NorthernMakers

Brolæggerstræde 6, København K
home_goods_storeLæs mere
Kirk I/S
Undergrunden
Leica Boutique Copenhagen

Leica Boutique Copenhagen

Skoubogade 6, København K
electronics_storeLæs mere
Amtorp Danish Art & Crafts

Amtorp Danish Art & Crafts

Hyskenstræde 12, kld.th., Copenhagen K
home_goods_storeLæs mere
Photografica
Storm&Müller

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning