Steder i Holbæk

Lokal tid:
04:06:43
Holbæk
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:28 134
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4300

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HolbækHolbæk
Holbæk
Hotel Sidesporet
Hotel Strandparken

Hotel Strandparken

Kalundborgvej 58, Holbæk
lodgingLæs mere

Spilleland Holbæk v/Claus Lundsbjerg Turistgården

Nygade 8, Holbæk
point_of_interestLæs mere

Nygade 17 ApS

Jernbanevej 3, Holbæk
point_of_interestLæs mere

Holbæk Børnehjælpsdags Legatudvalg

Mellemvang 27, Holbæk
point_of_interestLæs mere

I/S Godmark Økologi

Store Grandløse 19, Holbæk
point_of_interestLæs mere

📑 Holbæk alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning