Steder i Hillerød

Lokal tid:
06:53:22
Hillerød
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:32 278
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HillerødHillerød
Hillerød

Hillerød

Hillerød
localityLæs mere
Hotel Hillerød

Hotel Hillerød

Milnersvej 41, Hillerød
lodgingLæs mere
Rose-House

Rose-House

Tornskadevej 5, Hillerød
lodgingLæs mere
Pharmakon A/S

Pharmakon A/S

Milnersvej 42, Hillerød
point_of_interestLæs mere
Danhostel Hillerød

Danhostel Hillerød

Lejrskolevej 4, Hillerød
lodgingLæs mere
Hillerød Kirke
Sakura

📑 Hillerød alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning