Steder i Herning

Lokal tid:
20:42:19
Herning
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:49 229
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HerningHerning
Herning
Best Western Plus Hotel Eyde

Best Western Plus Hotel Eyde

Mindegade 1, Herning
lodgingLæs mere
Danhostel Herning

Danhostel Herning

Holingknuden 2, Herning
lodgingLæs mere
Bed and Breakfast - Sov i Herning

Bed and Breakfast - Sov i Herning

Rønnebærvej 5, Herning
lodgingLæs mere
Hotel Herning

Hotel Herning

Vardevej 9, Herning
lodgingLæs mere
Hotel Birkegaarden

Hotel Birkegaarden

Engdahlsvej 14, Herning
lodgingLæs mere
DGI Huset Herning

📑 Herning alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning