Steder i Helsingør

Lokal tid:
04:08:04
Helsingør
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:47 123
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3000

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
HelsingørHelsingør
Helsingør

Helsingør

Helsingør
localityLæs mere
Hotel Sleep2Night

Hotel Sleep2Night

Industrivej 19, Helsingør
lodgingLæs mere
Hotel Skandia

Hotel Skandia

Bramstræde 1, Helsingør
lodgingLæs mere
Comwell Borupgaard

Comwell Borupgaard

Nørrevej 80, Snekkersten
spaLæs mere
Danhostel Helsingør

Danhostel Helsingør

Nordre Strandvej 24, Helsingør
lodgingLæs mere
Konventum

Konventum

Gl Hellebækvej 70, Helsingør
lodgingLæs mere
Madam Sprunck Hotel & Restaurant

Madam Sprunck Hotel & Restaurant

Bramstræde 5, Helsingør
lodgingLæs mere

📑 Helsingør alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning