Steder i Hedehusene-Fløng

Lokal tid:
01:38:52
Hedehusene-Fløng
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:11 943
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2640

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Hedehusene-FløngHedehusene-Fløng
Roskilde
Hotel Svalen

Hotel Svalen

Roskildevej 333, Hedehusene
lodgingLæs mere
Quality Hotel

Quality Hotel

Carl Gustavs Gade 1, Taastrup
barLæs mere
Himmelev skov

Himmelev skov

Herregårdsvej, Roskilde
parkLæs mere
Ejner Hessel Roskilde

Ejner Hessel Roskilde

Københavnsvej 299, Roskilde
car_dealerLæs mere

Herba L v/Henrik Ruø Jensen

Ildvænget 29, Hedehusene
point_of_interestLæs mere

Ejerforeningen Aahusene

Tønsbergvej 124, Roskilde
point_of_interestLæs mere

📑 Hedehusene-Fløng alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning