Steder i Frederiksværk

Lokal tid:
01:55:47
Frederiksværk
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:12 368
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3300

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FrederiksværkFrederiksværk
Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk
localityLæs mere
Hotel Frederiksværk

Hotel Frederiksværk

Torvet 6, Frederiksværk
lodgingLæs mere

Ferielejlighed - Holiday apartment

Baldersvej 9, Frederiksværk
lodgingLæs mere

Andelsboligforeningen Stålværksvej 1-3

Staalværksvej 1, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere
Taifu Karate Dojo

Taifu Karate Dojo

Industrivej 19 b, Frederiksværk
healthLæs mere
Frederiksværk Svømmehal

Frederiksværk Svømmehal

Sportsvej 5C, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere

Ac Tømrer og Montage ApS

Baggersvej 22, Frederiksværk
point_of_interestLæs mere

📑 Frederiksværk alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning