Steder i Frederikssund

Lokal tid:
01:59:52
Frederikssund
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:16 186
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3600

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FrederikssundFrederikssund
Frederikssund

Frederikssund

Frederikssund
localityLæs mere
Hotel Rådhuskroen

Hotel Rådhuskroen

Østergade 1, Frederikssund
lodgingLæs mere
Frederikssund Stadion

Frederikssund Stadion

Kalvøvej 11, Frederikssund
stadiumLæs mere
Færgelundens Motel & Kursuscenter

Færgelundens Motel & Kursuscenter

Skovnæsvej 2, Jægerspris
lodgingLæs mere
Femhøj

Femhøj

Hasselhøjvej 1, Jægerspris
lodgingLæs mere

DSB

Jernbanegade 46, Frederikssund
point_of_interestLæs mere

Deres 1 33 33

Nygade 1, Frederikssund
point_of_interestLæs mere

📑 Frederikssund alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning