Steder i Fredericia

Lokal tid:
06:53:58
Fredericia
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:40 461
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7000

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FredericiaFredericia
Fredericia

Fredericia

Fredericia
localityLæs mere
Best Western Plus Hotel Fredericia

Best Western Plus Hotel Fredericia

Vestre Ringvej 96, Fredericia
lodgingLæs mere
Hotel Postgaarden

Hotel Postgaarden

Oldenborggade 4, Fredericia
lodgingLæs mere
Hotel Gammel Havn

Hotel Gammel Havn

Gothersgade 40, Fredericia
lodgingLæs mere
Fuglsangcentret

Fuglsangcentret

Søndermarksvej 150, Fredericia
lodgingLæs mere
Danhostel Fredericia

Danhostel Fredericia

Vestre Ringvej 98, Fredericia
lodgingLæs mere
Fredericia Bibliotek

Fredericia Bibliotek

Prinsessegade 27, Fredericia
libraryLæs mere

📑 Fredericia alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning