Steder i Farum

Lokal tid:
01:43:56
Farum
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:19 967
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3520

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
FarumFarum
Stenløse

Stenløse

Stenløse
localityLæs mere
Ryethøjgård

Ryethøjgård

Ryethøjvej 9, Værløse
lodgingLæs mere
BITE Deli
KolleKolle

KolleKolle

Frederiksborgvej 105, Værløse
lodgingLæs mere
Restaurant Jægerhuset

Restaurant Jægerhuset

Dronninggårds Alle 126, Holte
restaurantLæs mere

Abildgårdsparken 8a ApS

Abildgårdsparken 8A, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Birkerød Skole

Birkerød Skole

Birkerød Parkvej 12, Birkerød
schoolLæs mere

📑 Farum alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning