Etablering i nærheden Salsa Cubana - Cph

Åben kort
Lokal tid:
20:53:29

Salsa Cubana - Cph

85, Vester Voldgade, 1552, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 26 46 26 29
Internet side: www.salsacubana-cph.dk
Latitude: 55.6750364, Longitude: 12.5722965
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Mambo

Vester Voldgade 85, København V
barLæs mere

Copenhagen Events

83 Vester Voldgade København V
night_clubLæs mere

Kim Ahm Photographer

Vester Voldgade 83, 5 sal, København V
point_of_interestLæs mere

Cph Law Firm I/S

Vester Voldgade 83, København V
lawyerLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning