Steder i Dragør

Lokal tid:
01:41:44
Dragør
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:12 132
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2791

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
DragørDragør
Dragør
Clarion Hotel Copenhagen Airport

Clarion Hotel Copenhagen Airport

Ellehammersvej 20, Kastrup
spaLæs mere
Zleep Hotel Copenhagen Airport

Zleep Hotel Copenhagen Airport

Løjtegårdsvej 97A, Kastrup
lodgingLæs mere
Quality Airport Hotel Dan

Quality Airport Hotel Dan

Kastruplundgade 15, Kastrup
barLæs mere
Ocean Hotel & Conference

Ocean Hotel & Conference

Amager Strandvej 384, Kastrup
lodgingLæs mere
Dragør Fort Hotel

Dragør Fort Hotel

Prins Knuds Dæmning 2, Dragør
point_of_interestLæs mere
Dragør Hotel- & Ferieudlejning ApS

Dragør Hotel- & Ferieudlejning ApS

Strandlinien 9, Dragør
lodgingLæs mere

📑 Dragør alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning