Steder i Birkerød

Lokal tid:
01:39:13
Birkerød
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:20 578
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3460

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
BirkerødBirkerød
Hørsholm

Hørsholm

Hørsholm
localityLæs mere
Comwell Holte

Comwell Holte

Kongevejen 495A, Holte
lodgingLæs mere
Hotel Birkerød

Hotel Birkerød

Birkerød Kongevej 102, Birkerød
lodgingLæs mere

Ejerforeningen Hovedgaden 40

Hovedgaden 40D, Birkerød
point_of_interestLæs mere
Birkerød Skole

Birkerød Skole

Birkerød Parkvej 12, Birkerød
schoolLæs mere
Restaurant Jægerhuset

Restaurant Jægerhuset

Dronninggårds Alle 126, Holte
restaurantLæs mere

Thp Software (Thomas Petersen)

Gyvelbakken 40, Birkerød
point_of_interestLæs mere

📑 Birkerød alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning