Steder i Aalborg

Lokal tid:
06:42:02
Aalborg
Administrative Region:Nordjylland
Befolkning:113 417
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
9000
9008
9020
9100
9200
9210
9220
9400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
AalborgAalborg
Aalborg
CABINN
Scandic Aalborg City

Scandic Aalborg City

Europa Plads 1, Aalborg
lodgingLæs mere
Hotel Gestus, Milling Hotels

Hotel Gestus, Milling Hotels

Vesterbro 36-38, Aalborg
lodgingLæs mere
Scandic Aalborg Øst

Scandic Aalborg Øst

Hadsundvej 200, Aalborg Øst
barLæs mere
Casa Corner

Casa Corner

Hobrovej 9, Aalborg
lodgingLæs mere
Aalborg Vandrerhjem

Aalborg Vandrerhjem

Skydebanevej 50, Aalborg
lodgingLæs mere

📑 Aalborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning