Steder i Aabenraa

Lokal tid:
01:56:47
Aabenraa
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:16 153
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6200

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
AabenraaAabenraa
Aabenraa
Hotel Europa

Hotel Europa

H P Hanssens Gade 10, Aabenraa
lodgingLæs mere
Hotel AAbenraa

Hotel AAbenraa

Klinkbjerg 20, Aabenraa
lodgingLæs mere
Fjordlyst Hotel og Camping
Hotel Royal

Rugkobbelcentret A/S

Farversmøllevej 12, Aabenraa
point_of_interestLæs mere

Kroen I Krogen Aabenraa ApS

Vestergade 7, Aabenraa
point_of_interestLæs mere

📑 Aabenraa alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning